گروه صنعتی معیارWebsite managerParsianmehr Software Developmentwww.meyar-ind.com12/10/2023 3:37:02 AMfaمذاکره قطعه سازان و ایران خودرو برای ساخت قطعات دنا1390/09/22http://www.meyar-ind.com/fa-news-47.html1390/09/22انجمن خودروسازان خواستار تعیین قیمت خودروها شد.1390/09/22http://www.meyar-ind.com/fa-news-46.html1390/09/22برنامه ریزی قطعه سازان به منظور افزایش صادرات.1390/09/22http://www.meyar-ind.com/fa-news-45.html1390/09/22آئودی خودروی جدید خود را به نمایش می گذارد.1390/09/22http://www.meyar-ind.com/fa-news-44.html1390/09/22